Wprowadzenie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (An introduction to the European Convention on Human Rights – Polish version) (2020)


Prawo do życia, zakaz tortur, wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wyrażania opinii, prawo do zawarcia małżeństwa… Wiedziałeś, że te prawa i wiele innych są chronione przez Europejską Konwencję Praw Człowieka?

Autor niniejszej książki pokazuje każde z tych praw w prosty i jasny sposób, używając konkretnych przykładów. Umiejscawia też działanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w szerszym kontekście działań Rady Europy dążących do tych samych ideałów.

Martyn Bond jest dziennikarzem, był korespondentem w Londynie, Brukseli, Strasburgu i Berlinie. Jest również byłym urzędnikiem europejskim i przez ostatnie pół wieku był świadkiem i sprawozdawcą wielu wydarzeń, które szokowały lub rozbawiały, zachwycały lub niepokoiły europejskich czytelników, słuchaczy i widzów. Mocno wierzy w to, że przestrzeganie praw człowieka jest istotą tego co oznacza bycie Europejczykiem.

$ 20.38

Add to Wishlist